CA DAO TOÁN HÌNH

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Muốn tìm chu vi hình vuông

Lấy cạnh nhân 4, lệ thường nhớ ghi

Diện tích hình vuông khĩ gì!

Lấy cạnh nhận cạnh, sai đi đường nào

Chu vi chữ nhật làm sao?

Lấy dài và rộng cộng vào nhân đôi.

Diện tích chữ nhật đây rồi

Lấy dài nhân rộng, em ơi ghi lòng

Diện tích tam giác nhớ không?

Cao nhân nằm, đoạn sau cùng chia hai.

Bình hành diện tích đố ai?

Thưa: nằm nhân đứng không sai không nhầm.

Diện tích hình thang thưa rằng:

Tổng hai nằm nhân đứng, đoạn sau cùng chia hai.

Đường tròn em đã thuộc bài,

Pi nhân đường kính còn ai lạ gì. (Số Pi =3,1416)

Hình tròn, diện tích khó chi

Bình phương bán kính nhân Pi là thành.

Chu vi lục giác đáp nhanh

Lấy cạnh nhân  6, rành rành rõ không.

Diện tích lục giác nằm lòng

Chu vi nhân cùng trung đoạn chia đôi.”

(Sưu tầm)